Dojo Kun

道場訓

一、吾々は心身を錬磨し 確固不抜の心技を極めること

Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

一、吾々は武の真髄を極め 機に発し感に敏なること

Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

一、吾々は質実剛健を以て 克己の精神を涵養すること

Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu gōken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.

一、吾々は礼節を重んじ 長上を敬し粗暴の振る舞いを慎むこと

Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chōjō o keishi sobō no furumai o tsutsushimu koto.

一、吾々は神仏を尊び 謙譲の美徳を忘れざること

Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o tōtobi, kenjō no bitoku o wasurezaru koto.

一、吾々は智性と体力とを向上させ 事に臨んで過たざること

Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kōjō sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

一、吾々は生涯の修行を空手の道に通じ 極真の道を全うすること

Hitotsu, wareware wa, shōgai no shūgyō o karate no michi ni tsūji, Kyokushin no michi o mattō suru koto.

kate spade outlet jordan 3 wolf grey louis vuitton outlet cheap air jordans michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet retro jordans for sale coach outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 3s coach outlet online sport blue 3s michael kors outlet Louis Vuitton Outlet wolf grey 3s louis vuitton outlet foamposites for sale jordan 3 sport blue