Shihan Greg Stokelin

kanji Godan

Shihan Mike and Shihan GregShihan Greg