Zayu no Mei Juichi Kajo

座右の銘十一個条

一、武の道は礼に始まり礼に終わる、
よって常に礼を正しくすべし

Hitotsu.  Bu no michi wa rei ni hajimari rei ni owaru.
Yotte tsune ni rei o tadashiku subeshi.

二、武の道の探求は断崖を攀じ登るがごとし、
休む事無く精進すべし

Futatsu.  Bu no michi no tankyū wa, dangai o yojinoboru ga gotoshi,
yasumu kotonaku shōjin subeshi.

三、武の道においては全てに先手あり、
しかれども私闘なし

Mittsu.  Bu no michi ni oite wa subete ni sente ari,
shikare domo shitō nashi.

四、武の道においても金銭は貴いものなり、
しかれども執着すべからず

Yottsu.  Bu no michi ni oite mo kinsen wa tōtoi mono nari,
shikare domo shūchaku subekarazu.

五、武の道は姿なり何事においても、
常に姿を正しくすべし

Itsutsu.  Bu no michi wa sugata nari, nanikoto ni oite mo. 
Tsune ni sugata o tadashiku subeshi.

六、武の道においては千日を初心とし、
万日の稽古をもって極みとす

Muttsu.  Bu no michi ni oite wa sennichi o shoshin toshi,
mannichi no keiko o motte kiwami tosu

七、武の道における自己反省は、
常に練達への機会なり

Nanatsu.  Bu no michi ni okeru jikohansei wa,
tsune ni rentatsu he no kikai nari.

八、武の道は宇のためにあるものなり、
修練にて私心を忘れるべし

Yatsu.  Bu no michi wa u notameni aru mono nari,
shūren nite shishin o wasurerubeshi.

九、武の道においては点を起とし円を終とす、
線はこれに付随するものなり

Kokonotsu.  Bu no michi ni oite wa ten o kitoshi maru o owatosu. 
Sen wa kore ni fuzui suru mono nari.

十、武の道において真の極意は体験にあり、
よって体験を恐れるべからず

To.  Bu no michi ni oite shin no gokui wa taiken ni ari.
Yotte taiken o osoreru bekarazu.

十一、武の道において信頼と感謝は、
常に豊かなる収穫を得ることを忘るべからず

Jūichi.  Bu no michi ni oite shinrai to kansha wa,
tsune ni yutaka naru shūkaku o uru koto o wasuru bekarazu.

foamposites Lebron 11 jordan 6 sport blue foamposites sport blue 6s louis vuitton outlet retro jordans for sale michael kors outlet louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet Cheap Oakley Sunglasses sport blue 3s louis vuitton outlet lebron 12 sport blue 3s louis vuitton outlet online wolf grey 3s Louis Vuitton Outlet lebron 12